Privacyverklaring, voorwaarden & cookies

 

Stichting Passie, gevestigd aan de Iepenlaan 76, 3121 BC te Schiedam, is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien je vragen en/of opmerkingen heb naar aanleiding van deze verklaring kunt u contact opnemen met ons via info@stichting-passie.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Stichting Passie verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat je gebruik maakt, je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of als je een overeenkomst met ons sluit. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht (niet verplicht)
 • Overige persoonsgegevens die u met ons deelt in correspondentie
 • Bankgegevens
 • Foto en videomateriaal
 • Medische gegevens van cliënten (minderjarige personen)
 • Behandelplannen cliënten (minderjarige personen)

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan de website van Stichting Passie.

Verstrekking persoonsgegevens niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor je ermee instemt dat wij bepaalde aangegeven persoonsgegevens ontvangen. Stichting Passie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij adviseren ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichting-passie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Passie kan je persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de diensten die wij leveren
 • om diensten van Stichting Passie aan te bieden en aan te passen naar jouw behoeften en wensen
 • om met je in contact te kunnen treden
 • als je daarvoor toestemming heeft gegeven: om (elektronische) nieuwsbrieven te sturen met informatie over onze stichting en diensten
 • om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Voor de afhandeling van betalingen en donaties
 • Om een effectieve behandeling te kunnen bieden, afgestemd op de cliënt.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting Passie bewaart jouw persoonsgegevens of andere gegevens die je aan ons al dan niet via onze website prijsgeeft in beginsel voor onderstaande termijnen* en voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gegevens Doel Bewaartermijn
NAW-gegevens Correspondentie en contact Onbepaalde tijd
Telefoonnummer Correspondentie en contact Onbepaalde tijd
E-mailadres Correspondentie en contact Onbepaalde tijd
Geslacht (niet verplicht) Voor een juiste benaming Onbepaalde tijd
Bankgegevens Afhandeling van betalingen en/of donaties Onbepaalde tijd
Foto- en videomateriaal Trainingsdoeleinden en supervisie Duur van de begeleiding – tot 1 jaar na de begeleiding
Medische gegevens (minderjarige) cliënten Effectieve begeleiding, afgestemd op de cliënt Duur van de begeleiding – tot 1 jaar na de begeleiding
Behandelplannen (minderjarige) cliënten Effectieve begeleiding, afgestemd op de cliënt Duur van de begeleiding – tot 1 jaar na de begeleiding


Derden

Stichting Passie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Passie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je bij ons een verzoek indienen de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@stichting-passie.nl.

Beveiliging

Stichting Passie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en bewaart te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van jouw persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door Stichting Passie altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op www.stichting-passie.nl. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Onze voorwaarden

De website www.stichting-passie.nl en de daarop beschikbare informatie is eigendom van Stichting Passie.

Disclaimer

Hoewel deze site met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kan Stichting Passie niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stichting Passie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van informatie op deze site, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Eigendom en gebruik van inhoud

De inhoud (afbeeldingen** en tekst) die door Stichting Passie op deze website geplaatst, is en blijft volledig eigendom van Stichting Passie tenzij anders vermeld. Deze inhoud is beschermd door auteursrecht en/of copyright. Wanneer je gebruik maakt van de inhoud op onze website ben je verplicht tot benoemen van de bron, Stichting Passie of een van onze partners.

Correcte informatie

Stichting Passie streeft ernaar op deze website de juiste en meest recente informatie te plaatsen, maar geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan. Je dient er dan ook vanuit te gaan dat de informatie slechts actueel was op het moment dat deze op de website werd geplaatst. Stichting Passie is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van de informatie zoals geplaatst of naar verwezen (incl. hyperlinks) daarop.

Cookies

Wat zijn ‘cookies’?

Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die een website overbrengt naar de vaste schijf van een bezoeker met daarin informatie over de gebruiker. Het gebruik van cookies tijdens een bezoek aan onze website is op geen enkele wijze gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Door middel van cookies kunnen wij de interesses van onze bezoekers peilen en onze website verbeteren. Als een gebruiker een cookie weigert, kan hij/zij gewoon van onze site gebruik blijven maken.

* Stichting Passie bewaart jouw persoonsgegevens, anders dan beschreven onder ‘Bewaartermijn persoonsgegevens’, in beginsel zolang als dat nodig is of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

** Stockfoto’s pixabay.com